و هنوز قصه بر یاد است

حسن درویش

امور فنی: پروانه هدایت
طرح روی جلد: میتی
چاپ یکم: 1998/۱۳۷۶
۲۱۰ صفحه

And Still Lives Our Story
Memories of an Iranian Political Prisoner
Book design by Parvaneh Hedayat
Cover design by Meti
First edition: 1998
Pages: 210
In Persian
More information

 

برای سفارش/To order

This product is currently out of stock and unavailable.

Description

یادمانده‌های زندان حسن درویش است که از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ در زندان‌های «کمیته‌ی مرکزی» و «وکیل‌آباد» مشهد زندانی بود. از ویژگی‌های این کتاب، یکی هم این است که راوی پیش از پردازش زیسته‌های زندانش، خود را به خواننده می‌شناساند. می‌گوید کیست؛ در چه خانواده‌ای بزرگ شده و از چه کسانی تأثیر گرفته؛ کجا درس خوانده؛ چگونه به مبارزه سیاسی روی آورده و…
حسن درویش، زندگی پس از زندان خود را نیز بازمی‌گوید؛ تا گریز از ایران و آغاز زندگی در تبعید.
هنوز قصه بر یاد است، از نخستین کتاب‌هایی ست که چند و چون زندان‌‌های مشهد را در آغاز دهه‌ی شصت خورشیدی به دست می‌دهد.

نوشته‌های همخوان…