برچیده باد بساط سلطنت

نگاهی به حرکتِ جمهوریخواهی در روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

 


سیاووش رنجبر دائمی

 


برگرفته از اخبار روز  

در تلگرام   

Category: