اردشیر محصص کاریکاتوریست ایرانی

در سن هفتاد سالگى در گذشت!


 
داگلاس مارتین (نیویورک تایمز)

ترجمه: ناصر مهاجر

برگرفته از عصر نو  

Category: