سرمایه‌داری سیاسی در ایران

سخنرانی مهرداد وهابی

در انجمن اجتماعی فرهنگی ایرانیان در فرانسه

 

لینک به این سخنرانی   

 

در همین زمینه: رشد پوپولیسم در جهان

 

در تلگرام   

Category: